การประชุมเชิงปฏิบัติการ Stem

สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Stem ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในการนี้ขอเชิญคุณครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  สาระละ  1 คน เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
Comments