เพิ่มข่าว

แต่งตั้งศาสตราจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ราย

โพสต์12 ก.ค. 2559 02:59โดยนายสิทธิพงษ์ สุพรม   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 02:59 ]

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งศาสตราจารย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย และแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 แต่งตั้งศาสตราจารย์

 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 3 ราย ดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2557

2. รองศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสารัตถศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2557

3. รองศาสตราจารย์สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

2. นายจรินทร์ สวนแก้ว

3. นายจักรพรรดิ วะทา

4. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ 5

5. นายถนอม อินทรกำเนิด

6. นายธงชัย ศรีดามา

7. นายนิคม กฤษณรังคุณ

8. นายนิคม ระวียัน

9. นายวัชรกิติ วัชโรทัย

10. นายสายหยุด จำปาทอง

11. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร

12. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

 รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

- มหาวิทยาลัยพะเยา  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 แทนนายอนุชาติ คงมาลัย ซึ่งได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว

 รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายกงกฤช หิรัญกิจ

2. นายกนก โตสุรัตน์

3. นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

4. นายเชิดชัย โชครัตนชัย

5. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ

6. นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์

7. นายพรหมโชติ ไตรเวช

8. นายวุฒิสาร ตันไชย

9. นายสมเกียรติ อ่อนวิมล

10. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

11. นายอุทัย เดชตานนท์

 รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต

2. นายคมเพชร ฉัตรศุภกุล

3. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร

4. นางสาวปรางศรี พณิชยกุล

5. นายพินิจ หิรัญโชติ

6. นายวิชัย เทียนน้อย

7. นายสนิท ชุนดี

8. นายสนิท เหลืองบุตรนาค

9. นายสมพร ใช้บางยาง

10. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์

11. นายโอภาส เขียววิชัย

 รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


 อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
6/7/2559

1-1 of 1