เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนานวัตกรรม STEM Education

โพสต์12 ก.ค. 2559 02:18โดยsesao28 admin

ศูนย์สะเต็มศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา” (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education)  เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน  โดยมีนวัตกรรม ดังแนบ

1-1 of 1