ทำเนียบบุคลากร

  
นางยุพิน กองรักษา
YUPIN KONGRAKSA
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
E-mail : yupin@esdc.go.th
TEl 081-265-0669
 

นางวิมลพรณ  กลางมณี

WIMONPHAN  GLANGMANEE

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

E-mail : wimonphan@edsc.go.th

Tel 063-284-5038

 

นายสิทธิพงษ์ สุพรม

SITTIPONG SUPROM

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

E-mail : sittipong@esdc.go.th

Tel 082-370-9805

 
นางสาวณฐลมนต์  ทองสุทธิ์

NATALAMON  THONGSUT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

E-mail : natalamon@esdc.go.th

Tel 081-883-9249

 
นายไมตรี บุญเรือง

MITREE BOONRUEANG

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

E-mail : mitree@esdc.go.th

Tel 086-868-2344

 
นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ

YONGYOUTH  MRTAWEEWINITH

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

E-mail : yongyouth@esdc.go.th

Tel 089-716-7082

 
นางพรเพ็ญ  ดอกไม้

PORNPEN DOKMAI

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

E-mail : pornpen@esdc.go.th

Tel 083-734-6064

 
นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด

WIMONWAN PIEMJARD

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

E-mail : wimonwan@esdc.go.th

Tel 097-176-1327

 
นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ

SOONTHARPORN  TAMMAVISES

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

E-mail : Soontharporn@esdc.go.th

Tel 098-584-5741

 
นางสาวอุไรพร ดำรงศิริ

URAIPORN DAMRONGSIRI

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

E-mail : Uraiporn@esdc.go.th

Tel 089-424-6153

 
นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ

SAKNIRUT  SUKPRASERT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล                              และนิเทศการศึกษา

E-mail : saknirut@esdc.go.th

Tel 081-760-8065

 
นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว

KANYAPAK MUNSIKAEW

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล                              และนิเทศการศึกษา

E-mail : kanyapak@esdc.go.th

Tel 081-725-7946