นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ

นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ

SAKNIRUT  SUKPRASERT

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล                              และนิเทศการศึกษา

E-mail : saknirut@esdc.go.th

Tel 081-760-8065
Comments