นางยุพิน กองรักษา

YUPIN KONGRAKSA

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

E-mail : yupin@esdc.go.th

Tel 081-265-0669