กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.ชูชาติ แก้วนอก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ทำเนียบศึกษานิเทศก์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย

คู่มือการพัฒนา ศักยภาพครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ในการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับ นานาชาติ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลด

คู่มือการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

เพื่อให้การประเมินผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการประเมินการเขียนสื่อความของนักเรียนถูกต้อง โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ไปศึกษาได้ที่ลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลด


คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับนี้สถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบท ในเล่มประกอบด้วยภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาพรวมของเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) แนวทางการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล และรายละเอียดอื่นๆ ที่จะช่วยให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ซึ่งอาจไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด https://www.scimath.org/ebook-technology/weblink/64/8376/1

คู่มือการปฏิบัติสำหรับโรงเรียน ป้องกันโควิด

คู่มือจัดการโรงเรียนรับมือโควิด

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับผู้บริหาร

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู

คู่มือวิทยากรแกนนำ Active Learning.pdf

คู่มือวิทยากรแกนนำ Active Learning