หลักสูตรอบรมออนไลน์

หลักสูตรอบรม สพม.ศกยส

1.หลักสูตรฐานสมรรถนะ https://forms.gle/tuTJvpmKkgfAUzhT9

2.การวิจัยทางการศึกษา https://forms.gle/nCPqdvvyr85e2hwe6

3.การสร้าง และพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา https://forms.gle/ctchaTQUPmnyUEZa6

4.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา https://forms.gle/DmgfcoCK9EkvL4c68

5.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล https://forms.gle/KC4AXA1E8zbfTcFT8

6.การนิเทศการศึกษา https://forms.gle/AQ4r3RBKnsDXjPj48

7.การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach)

https://forms.gle/VzvTfjQRbuCHQxLJ8

8.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว https://forms.gle/skBY9nzXbGPexXnL6

9.ความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ PISA https://forms.gle/xpBqPq37NkjhxSFx9

10.Reading Skill Preparation Test for CEFR https://forms.gle/DeK8ZUkMuqmWLHA1A

11.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. https://forms.gle/C2QtVESUu15EX1YZ9

12.Listening Skill Preparation Test for CEFR

https://forms.gle/BHwig4rhCaXPBGycA

13.การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล https://forms.gle/YjyjwssP2ki3e4N77

14.การวัดและประเมินผลการศึกษา https://forms.gle/fT9FqETrQY3MXXif7