กลุ่มงาน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่ม DLICT

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน