โลโก้กลุ่มนิเทศฯสพม.28

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ทำเนียบผู้บริหาร

นายชูชาติ แก้วนอก

ผอ.สพม.28

นางสุพร สามัตถิยะ

รองผอ.สพม.28

นางรัตติกร ทองเนตร

รองผอ.สพม.28

นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา

รองผอ.สพม.28

ทำเนียบศึกษานิเทศก์ สพม.28

นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

นางวิมลพรรณ กลางมณี

นายสานแสงดาว นามวา

นางบังอร กษมาพิศาล

นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว

นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด

นางพรรณพร บุญทศ

นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ

นายสิทธิพงษ์ สุพรม

นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์

นายราม โสวัน

นางสาวณัฐวดี วังสินธุ์

นายสวรรค์ ศรีประใหม

ว่าที่รต.อรุณ เมียดสีนา

นายณัฐพล พรมลี

นายธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์

นายธนพล แสงหิรัญ


คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับนี้สถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบท ในเล่มประกอบด้วยภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาพรวมของเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) แนวทางการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล และรายละเอียดอื่นๆ ที่จะช่วยให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ซึ่งอาจไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด https://www.scimath.org/ebook-technology/weblink/64/8376/1

แนวทางการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้นิเทศในโรงเรียน เป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1BBHmefKKsGgOi_8AKeKufrgE8w-UbhBX/view

คู่มือการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

เพื่อให้การประเมินผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการประเมินการเขียนสื่อความของนักเรียนถูกต้อง โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ไปศึกษาได้ที่ลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย

คู่มือการพัฒนา ศักยภาพครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ในการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับ นานาชาติ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติสำหรับโรงเรียน ป้องกันโควิด

คู่มือจัดการโรงเรียนรับมือโควิด

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับผู้บริหาร

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู