โครงสร้างบริหารงานสหวิทยาเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประธานสหวิทยาเขต

1. สหวิทยาเขตหลักเมือง

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนสตรีสิริเกษ ประธานกรรมการ
 2. นายคณาวุฒิ พรหมทา ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ
 3. นางวันดี พรหมมา ผอ.โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม กรรมการ
 4. นายณัฐวุฒิ นามวงศ์ ผอ.โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการ
 5. นายนาวิน สีหะบุตร ผอ.โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ กรรมการ
 6. นายรัตนชาติ ดาวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 7. นายกมล สาลีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 8. นางสาวภัทยา นามวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 9. นายทองดี ทองผาย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 10. นายพรศักดิ์ อุ่นใจ ผอ.โรงเรียนน้ำคำวิทยา กรรมการและเลขานุการ
 11. นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผอ.โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 12. นายวัลลภ สหธรรมิกชาติ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ศรีสะเกษวิทยาลัย

ประธานสหวิทยาเขต

2. สหวิทยาเขต รัตนวงษา

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประธานกรรมการ
 2. นายบุญแก้ว กรไกร ผอ.โรงเรียนพยุห์วิทยา รองประธานกรรมการ
 3. นายกุลชาติ ชลเทพ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 กรรมการ
 4. นายวันชัย วรรณวงศ์ ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2(พรหมดิเรกอนุสรณ์) กรรมการ
 5. นายสวาสดิ์ อินธิศร ผอ.โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการ
 6. นายวีรวุฒิ นวลศิริ ผอ.โรงเรียนมัธยมโพนค้อ กรรมการ
 7. นายฐาปณพงษ์ ริมหนองอ่าง ผอ.โรงเรียนโนนเพ็กวิทยา กรรมการ
 8. นายสถิตย์ ชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 9. นายโฆษิต คำไสย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 10. นายปราชญ์ ชาวสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 11. นายประพัฒน์ ดอกไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 12. นายศักดา มุขขันธ์ ผอ.โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
 13. นางบุณณ์ญาณัฎฐ์ มุขขันธ์ รองผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 14. นางธีรารัตน์ จำกัด รองผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเยี่ยม ธรรมบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ประธานสหวิทยาเขต

3. สหวิทยาเขต กันทรารมย์

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายเยี่ยม ธรรมบุตร ผอ.โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ
 2. นายนริศ อัมภรัตน์ ผอ.โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รองประธานกรรมการ
 3. นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผอ.โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร กรรมการ
 4. นายชูพงศ์ บรรทะโก ผอ. โรงเรียนละทายวิทยา กรรมการ
 5. นางสุมาลี นาคกระโทก ผอ.โรงเรียนบัวน้อยวิทยา กรรมการ
 6. นายไสว มีสติ ผอ.โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กรรมการ
 7. นายชัยยา บัวหอม ผอโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กรรมการ
 8. นายสำนวน เพ็งชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 9. นายเดชชัย ดวงแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 10. นายอุทัย สาคำภีร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 11. นายบุรินทร์ สุดใจ ผอ.โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
 12. นางปฐมาวดี ศรีชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
 13. นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

นายบัญชา ติละกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ประธานสหวิทยาเขต

4. สหวิทยาเขต ลุ่มน้ำมูล

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายบัญชา ติละกูล ผอ.โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ประธานคณะกรรมการ
 2. นายวรนันท์ ขันแข็ง ผอ.โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ
 3. นายสมยศ หลักบุญ ผอ.โรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการ
 4. นายสีลา มะเค็ง ผอ.โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ กรรมการ
 5. นายสุรพล ชาลีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 6. นายเลื่อน มีพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 7. นายสมชัย เย็นสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 8. นายสัมพันธ์ ไทยสวรวง ผอ.โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร กรรมการ
 9. นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผอ.โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการ
 10. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วย ผอ.โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
 11. นายปกิรนันท์ นามจันทรา รองผอ.โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมพร อาษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

ประธานสหวิทยาเขต

5. สหวิทยาเขต กำแพง

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายสมพร อาษา ผอ.โรงเรียนกำแพง ประธานคณะกรรมการบริหาร
 2. นายวิเชียร บุญมาก ผอ.โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม รองประธานกรรมการ
 3. นายสถาน ปรางมาศ ผอ.โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม กรรมการ
 4. นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ ผอ.โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคม กรรมการ
 5. นายทัศพร คำปลิว ผอ.โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา กรรมการ
 6. นายจิตตนาถ สิงห์โต ผอ.โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กรรมการ
 7. นายสิทธิศักดิ์ สุมณฑา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 8. นายไพฑูลย์ พวงยอด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 9. นายรัตนชาติ ดาวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 10. นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์ ผอ.โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
 11. นายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย รองผอ.โรงเรียนกำแพง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 12. นายบุญชิต คุณมาศ รองผอ.โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
 13. นายธีระศักดิ์ พรมลาย รองผอ.โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายยิ่งยง นันทวณิชชากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

ประธานสหวิทยาเขต

6. สหวิทยาเขต ปรางค์กู่

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผอ.โรงเรียนปรางค์กู่ ประธานคณะกรรมการบริหาร
 2. นายวิเชียรชัย งามแสงทรัพย์ ผอ.โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
 3. นางศรศรี ศรีคำ ผอ.โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม กรรมการ
 4. นางสาวนิตยาพร อำนวย ผอ.โรงเรียนสวายพิทยาคม กรรมการ
 5. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา ผอ.โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
 6. นายจำเนียร ราษเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 7. นายจรัญ สิทธิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 8. นายณรงค์ ศรไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 9. นายเด่นนคร ขาวสะอาด ผอ.โรงเรียนหนองคูวิทยา กรรมการและเลขานุการ

นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

ประธานสหวิทยาเขต

7. สหวิทยาเขต ขุขันธ์

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผอ.โรงเรียนขุขันธ์ ประธานกรรมการ
 2. นายจักรินทร์ บุญเอนก ผอ.โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา รองประธานกรรมการ
 3. นายธีวราช อ่อนหวาน ผอ.โรงเรียนละลมวิทยา กรรมการ
 4. นายลือชัย พิเลิศ ผอ.โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กรรมการ
 5. นายกอบชัย โพธินาแค ผอ.โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กรรมการ
 6. นางเนตรนภา สาระวรรณ ผอ.โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม กรรมการ
 7. นายสมเกียรติ จันทรสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 8. นายสุชาติ พลศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 9. นายขวัญ พันธ์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 10. นายภูรินทร์ สอนพูด ผอ.โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
 11. นายชูศักดิ์ มะปรางค์ รองผอ.โรงเรียนขุขันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอุดม ดำริห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ประธานสหวิทยาเขต

8. สหวิทยาเขต พระวิหาร

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายอุดม ดำริห์ ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประธานกรรมการ
 2. นายถวัลย์ สุนทรา ผอ.โรงเรียนศรีรัตนวิทยา รองประธานกรรมการ
 3. นายประมูล แสวงผล ผอ.โรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการ
 4. นายสุพล วรรณจู ผอ.โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการ
 5. นายเทวิน ชินบุตร ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการ
 6. นายพลพัทธชัย งามแสง ผอ.โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา กรรมการ
 7. นายณภัทร์ ใจเครือ ผอ.โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการ
 8. ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 9. นายกุศล นามแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 10. นายสฤษดิ์ สมทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 11. นายอิทธิ ศรีมาธรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 12. นายศุภชัย เกิดเหมาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 13. นายภูมิภัทร มาลี ผอ.โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการและเลขานุการ
 14. นายประมวล สืบวงศ์ รองผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 15. นางสาวดวงตา อัมภรณ์ รองผอ.โรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 16. นายบรรจง สีคำ รองผอ.โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสฤษดิ์ กำหอม

โรงเรียนทรายมูลวิทยา

ประธานสหวิทยาเขต

9. สหวิทยาเขต ยศสุนทร

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายสฤษดิ์ กำหอม ผอ.โรงเรียนทรายมูลวิทยา ประธานกรรมการ
 2. นายทรงธรรม ทองประทุม ผอ.โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ
 3. นายจงมิตร ศรีไชย ผอ.โรงเรียนป่าติ้ววิทยา กรรมการ
 4. นายกมล ณ รุณ ผอ.โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา กรรมการ
 5. นางมณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
 6. นายสินชัย เจริญทรัพย์ ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ กรรมการ
 7. นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์ ผอ.โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม กรรมการ
 8. นายนิวิสน์ สืบศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 9. นายสมหมาย เกิดศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 10. นายไตรสรณ สุวพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 11. นายอุทัย สุภาพัฒน์ ผอ.โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการและเลขานุการ
 12. นายสง่า แสวงหา รองผอ.โรงเรียนทรายมูลวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
 13. นางสุนทรา เชยกลิ่นเทศ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
 14. นายวรชัย โคตรรมณี ครูโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมเกียรติ์ เภานาง

ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม

ประธานสหวิทยาเขต

10. สหวิทยาเขต วังชัยแก้ว

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายสมเกียรติ เภานาง ผอ.โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ประธานกรรมการ
 2. นายชัชพล รวมธรรม ผอ.โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม รองประธานฯ
 3. นายเสน่ห์ แสนจันทร์ ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
 4. นายนคร ผองขำ ผอ.โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ กรรมการ
 5. นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 กรรมการ
 6. นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผอ.โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
 7. นายมนตรี แจ่มศรี ผอ.โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา กรรมการ
 8. นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สนง.สสค.จังหวัดยโสธร กรรมการ
 9. นายอัศนีย์ศักดิ์ ศิริชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 10. นายนิภัทรเดช ไชยช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 11. นายชวดล เพ็ญชรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 12. นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัมน์ ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการ
 13. นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ ผอ.โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
 14. นายสุพิษ จอมหงษ์ รองฯผอ.โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 15. นางสุภาวดี เพชรอุบล ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานสหวิทยาเขต

11. สหวิทยาเขต เลิงกุดชุมไทยเจริญ

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต

 1. นายบุญมี พุ่มจันทร์ ผอ.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานคณะกรรมการบริหาร
 2. นายนิติ ในพรม ผอ.โรงเรียนคำเตยวิทยา รองประธานกรรมการ
 3. นายวานิช ทานเวช ผอ.โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ กรรมการ
 4. นายอัชราวุธ บุปผชาติ ผอ.โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการ
 5. นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม ผอ.โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ กรรมการ
 6. นายพิสิฐ พรมโสภา ผอ.โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม กรรมการ
 7. นายจิตตเดชารักษ์ วุฒิเสลา ผอ.โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
 8. นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ผอ.โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม กรรมการ
 9. นายชาญวิทย์ หมุนอุดม ผอ.โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการ
 10. นายอมร ฤกษ์ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 11. นายวิวัฒนา ไชยยา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 12. นายเสนอ จันทร์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 13. นางมัสริน จงกลรัตน์ ผอ.โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร กรรมการ
 14. นายศักดิ์ชัย ครูแก้ว รองผอ.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
 15. นางสาวรัตนาพร เวฬุวนาทร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ