บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

นางวิมลพรรณ กลางมณี

นางบังอร กษมาพิศาล

นายสานแสงดาว นามวา

นายสิทธิพงษ์ สุพรม

นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด

นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว

นางพรรณพร บุญทศ

นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ

นายราม โสวัน

ว่าที่ร้อยตรี อรุณ เมียดสีนา