นายชัชวาล สุรวิทย์

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


การศึกษา ปริญญาตรี: วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาโท: ศษ.ม การบริหารการศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต: ปราสาทหิน

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มงาน: ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา