นายชัชวาล สุรวิทย์

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


การศึกษา ปริญญาตรี : วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต : ปราสาทหิน

รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา