ดร.ณัฐพล พรมลี

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาฟิสิกส์

ปริญญาโท: วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์)

ปริญญาเอก: ปร.ด. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต: พระวิหาร

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มงาน: ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา