ดร.ณัฐวดี วังสินธ์

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: ค.บ.เกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: ค.ม. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ปริญญาเอก: ปร.ด. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต: วังชัยแก้ว

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มงาน: วัดและประเมินผลการศึกษา