ศน.ทรงศักดิ์ พลศักดิ์

นายทรงศักดิ์ พละศักดิ์

การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาตร์

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต หลักเมือง

รับผิดชอบยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

กลุ่มงาน ประกันคุณภาพการศึกษา/หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

โทรศัพท์ 0895802677

E-mail : tukkytukky2514@gmail.com

ID-Line : 0895802677