นายทรงศักดิ์ พละศักดิ์

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์

ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา

ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ (สาขาบริหารการศึกษา)

ประจำสหวิทยาเขต : เลิงกุดชุมไทยเจริญ

รับผิดชอบ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มงาน: นิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา