นายทรงศักดิ์ พละศักดิ์

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาตร์

ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา

ปริญญาเอก: กำลังศึกษาต่อ (สาขาบริหารการศึกษา)

ประจำสหวิทยาเขต: เลิงกุดชุมไทยเจริญ

รับผิดชอบ: ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มงาน: นิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา