ายธนพล แสงหิรัญ

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: ค.บ. สาขาภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท: .ม. สาขาหลักสูตรและการสอน

ประจำสหวิทยาเขต: ลุ่มน้ำมูล

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงาน: เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา