นายธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


การศึกษา ปริญญาตรี : าษาอังกฤษ

ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษ

ประจำสหวิทยาเขต : หลักเมือง

รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงาน : ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา