นายธราญ์พัศษ์ มหาชนะวงศ์

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


การศึกษา ปริญญาตรี: าษาอังกฤษ

ปริญญาโท: ภาษาอังกฤษ

ประจำสหวิทยาเขต: หลักเมือง

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงาน: ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา