นางสาวนันทกา สุจินพรัหม

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


การศึกษา ปริญญาตรี : ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์

ปริญญาโท : ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต : ปราสาทหิน

รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มงาน : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา