นางสาวนันทกา สุจินพรัหม

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


การศึกษา ปริญญาตรี: ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์

ปริญญาโท: ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต: ปราสาทหิน

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มงาน: เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา