นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา


การศึกษา ปริญญาตรี:

ปริญญาโท:

ปริญญาเอก: การบริหารการศึกษา (กำลังศึกษาต่อ)

ประจำสหวิทยาเขต: ปรางค์กู่

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มงาน: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา