นายวรรณจักร หงษ์ทอง

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


การศึกษา

ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์

ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต : ปรางค์กู่

รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มงาน : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้