นายวรรณจักร หงษ์ทอง

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


การศึกษา ปริญญาตรี:

ปริญญาตรี: ค.บ. คณิตศาสตร์

ปริญญาโท: ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต: ปรางค์กู่

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มงาน: พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้