นายสวรรค์ ศรีประใหม

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาฟิสิกส์

ปริญญาโท: จิตวิทยาและการแนะแนว

ประจำสหวิทยาเขต: รัตนวงษา

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มงาน: ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา