นางอัมริสตา แสงงาม

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: กศ.บ. สาขาสังคมศึกษา

ปริญญาโท: ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา

ปริญญาเอก: กำลังศึกษาต่อ

ประจำสหวิทยาเขต: ลุ่มน้ำมูล

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มงาน: นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา