ว่าที่ร้อยตรี อรุณ เมียดสีนา

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


การศึกษา ปริญญาตรี: ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท: ษ.ม. การบริหารการศึกษา

ปริญญาเอก: กำลังศึกษา หลักสูตรและการสอน

ประจำสหวิทยาเขต: รัตนวงษา

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงาน: วัดและประเมินผลการศึกษา