ศน.อรุณ เมียดสีนา

ว่าที่ร้อยตรี อรุณเมียดสีนา

การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต เลิงกุดชุมไทยเจริญ

กลุ่มงาน วัดและประเมินผลทางการศึกษา

โทรศัพท์ 09-2667-1578

E-mail : ohmteacher@gmail.com