ว่าที่ร้อยตรี อรุณ เมียดสีนา

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


การศึกษา ปริญญาตรี : ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท : ษ.ม. การบริหารการศึกษา

ปริญญาเอก : กำลังศึกษา หลักสูตรและ

การสอน

ประจำสหวิทยาเขต : รัตนวงษา

รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงาน : วัดและประเมินผลการศึกษา