ศน.อุเทน คำสิงห์นอก

นายอุเทน คำสิงห์นอก

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี:

ปริญญาโท:

ประจำสหวิทยาเขต: เลิงกุดชุมไทยเจริญ

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มงาน: ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา