ศน.อุเทน คำสิงห์นอก

นายอุเทน คำสิงห์นอก

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: ค.บ. สาขาคณิตศาสตร์

ปริญญาโท: กศ.ม. สาขาหลักสูตรและการสอน

ประจำสหวิทยาเขต: เลิงกุดชุมไทยเจริญ

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มงาน: ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา