นางบังอร กษมาพิศาล

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: ศศ.บ.ภาษาไทยและวรรณคดีไทย

ปริญญาโท: ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

ประจำสหวิทยาเขต: ขุขันธ์

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มงาน: พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้