นางบังอร กษมาพิศาล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ ผู้ช่วยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

การศึกษา ปริญญาตรี : ศศ.บ.ภาษาไทยและวรรณคดีไทย (มศว.สงขลา)

ปริญญาโท : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน (ม.รามคำแหง)

ปริญญาเอก : -

ประจำสหวิทยาเขต : เลิงกุดชุมไทยเจริญ

รับผิดชอบยกระดับคุณภาพ : กลุ่มสาระฯภาษาไทย / ห้องสมุด

กลุ่มงาน : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

โทรศัพท์ : 0973398880

E-Mail : onkasama1@gmail.com

Line-ID : bang-on