างสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: ค.บ.สุขศึกษา (สถาบันราชภัฎสุรินทร์) , ค.บ.ภาษาอังกฤษ (ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด)

ปริญญาโท: ค.ม.หลักสูตรและการสอน (ม.มหาสารคาม)

ประจำสหวิทยาเขต: วังชัยแก้ว

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มงาน: ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โทรศัพท์ 081-7257946

E-mail: kanyapak1971@gmail.com

ID-Line: kanyapak1971