นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี : ค.บ.สุขศึกษา (สถาบันราชภัฎสุรินทร์)

ค.บ.ภาษาอังกฤษ (ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด)

ปริญญาโท : ค.ม.หลักสูตรและการสอน (ม.มหาสารคาม)

ปริญญาเอก : -

ประจำสหวิทยาเขต : ขุขันธ์

รับผิดชอบยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ / จีน / ญี่ปุ่น

กลุ่มงาน : ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0817257946

E-Mail : kanyapak1971@gmail.com

Line-ID : kanyapak1971