ศน.พรรณพร บุญทศ

นางพรรณพร บุญทศ

งานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและจัดการศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ปริญญาโท : กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาเอก : ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำสหวิทยาเขต : ยศสุนทร

รับผิดชอบยกระดับคุณภาพ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินระบบบริหารและจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0644541771

E-Mail : pan-science@hotmail.com

Line-ID : pan-science@hotmail.com