ดร.พรรณพร บุญทศ

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาโท: กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

ปริญญาเอก: ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต: ยศสุนทร

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มงาน: นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา