นายราม โสวัน

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

งานที่รับผิดชอบ ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์ (สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี)

ปริญญาโท : ค.ม.การบริหารการศึกษา (ม.ราชภัฎอุบลราชธานี)

ปริญญาเอก : -

ประจำสหวิทยาเขต : พระวิหาร

รับผิดชอบยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ

กลุ่มงาน : ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0955161417

E-Mail : kruram@gmail.com

Line-ID : super.rama

Facebook : ศน.ราม โสวัน

Blog : ครูรามบล็อค