ปรัชญาความเป็นครู

นักเรียนคือผู้ผลิตปัจจัยการยังชีพให้กับครู

ปรัชญาความเป็นศึกษานิเทศก์

คุณภาพครูคือเงาสะท้อนของศึกษานิเทศก์

ปรัชญาชีวิต

วัตถุนิยมวิภาษ : Dialectic Materialism

นายสานแสงดาว นามวา

นายสานแสงดาว นามวา

งานที่รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี : ศศ.บ.พลศึกษา (ม.รามคำแหง)

ปริญญาโท : ค.ม.การบริหารการศึกษา (ม.ราชภัฎอุบลราชธานี)

ปริญญาเอก : ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ม.ราชภัฎอุบลราชธานี)

ประจำสหวิทยาเขต : ปรางค์กู่

รับผิดชอบยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพละศึกษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนว

กลุ่มงาน : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0862555993

E-Mail : dialectic2560@gmail.com

Line-ID : 0862555993