นายสิทธิพงษ์ สุพรม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี : ค.บ.การประถมศึกษา (สถาบันราชภัฏสุรินทร์)

ปริญญาโท : ค.ม. วัดผลการศึกษา (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)

ปริญญาเอก : ปร.ด.วิจัยและประเมินผลการศึกษา (กำลังศึกษา)

ประจำสหวิทยาเขต : วังชัยแก้ว

รับผิดชอบยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระ : การงานอาชีพฯ และวิทยาศาสตร์

กลุ่มงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0823709805

E-Mail : stp_1234@hotmail.com

Line-ID : 0823709805