นายสิทธิพงษ์ สุพรม

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: ค.บ.การประถมศึกษา

ปริญญาโท: ค.ม. วัดผลการศึกษา

ปริญญาเอก: ปร.ด.วิจัยและประเมินผลการศึกษา (กำลังศึกษา)

ประจำสหวิทยาเขต: กันทรารมย์

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มงาน: วัดและประเมินผลการศึกษา