ศน.สุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ

นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี :

ปริญญาโท :

ปริญญาเอก :

ประจำสหวิทยาเขต : หลักเมือง

รับผิดชอบยกระดับคุณภาพ :

กลุ่มงาน :

โทรศัพท์ :

E-Mail :

Line-ID :