นางวิมลพรรณ กลางมณี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

การศึกษา ปริญญาตรี :

ปริญญาโท :

ปริญญาเอก :

ประจำสหวิทยาเขต : กำแพง

รับผิดชอบยกระดับคุณภาพ :

กลุ่มงาน :

โทรศัพท์ :

E-Mail :

Line-ID :