นางวิมลพรรณ กลางมณี

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี:

ปริญญาโท:

ปริญญาเอก: -

ประจำสหวิทยาเขต: พระวิหาร

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มงาน: นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา