นางวิมลพรรณ กลางมณี

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


การศึกษา ปริญญาตรี: ค.บ. สาขาเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: กศ.ม. สาขาจิตวิทยาการศึกษา

ประจำสหวิทยาเขต: พระวิหาร

รับผิดชอบ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มงาน: นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา