นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี : วท.บ.สถิติ (ม.บูรพา), ศษ.บ.การวัดและประเมินผลการศึกษา (มสธ.)

ปริญญาโท : วท.ม.เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา (ม.บูรพา)

ปริญญาเอก : -

ประจำสหวิทยาเขต : กันทรารมย์ และ รัตนวงษา

รับผิดชอบยกระดับคุณภาพ : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มงาน : วัดและประเมินผลการศึกษา

โทรศัพท์ : 0851023109

E-Mail : nitedspm28@gmail.com

Line-ID : 0851023109