นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ

งานที่รับผิดชอบ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี : ค.บ.ภาษาอังกฤษ (สถาบันราชภัฎสกลนคร)

ปริญญาโท : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา (ม.รามคำแหง)

ปริญญาเอก : ปร.ด.การจัดการ (I.AME, Philippines), ปร.ด.การบริหารการศึกษา (Adamson University Philippines)

ประจำสหวิทยาเขต : ลุ่มน้ำมูล

รับผิดชอบยกระดับคุณภาพ : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / แนะแนว

กลุ่มงาน : นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0981940179

E-Mail : yaowarak@esdc.go.th

Line-ID : 0981940179